Die Prinzipien zur Benutzung des Vokales (สระ ะ)

Hier werden - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - Wörter oder Phrasen erklärt. Unter welchen Voraussetzungen wird ein bestimmtes Wort benutzt? Was bedeuten die sog. Partikeln, die eigentlich unübersetzbar sind und doch so zahleich in der Thai-Sprache verwendet werden?

Die Prinzipien zur Benutzung des Vokales (สร$

Beitragvon Schnorchel » 12.05.2010, 09:39

Die Prinzipien zur Benutzung des Vokales (สระ ะ)

Man nennt die Benutzung des สระ ะ = ประวิสรรชนีย์

1.1. Wörter die mit ประวิสรรชนีย์ geschrieben werden müssen:

1.1. Original Thai-Woerter die mit อะ gesprochen und geschrieben werden ประวิสรรชนีย์ sind beispielsweise, ชะตา ชะอ้อน ทะนง ทะนาน มะระ มะละกอ กระทะ กะทิ ทะเล
1.2. Früher zusammengesetzte Wörter die aber heute mit dem Ton des 2 Wortes ausgesprochen werden, bekommen ein อะ, wie
หมากพร้าว > มะพร้าว
หมากเขือ > มะเขือ
ตัวขาบ > ตะขาบ
สายดือ > สะดือ
ต้นเคียน > ตะเคียน

1.3. "Doppelwörter" aus Pali (genannt: คำอัพภาส) und Sanskrit (genannt คำอัภยาศ) wurden im Laufe der Zeit mit อะ geschrieben, wie
คึกคึก > คะคึก
รวยรวย > ระรวย
รื่นรื่น > ระรื่น
วับวับ > วะวับ
แจ้วแจ้ว > จะแจ้ว

1.4.Wörter die mit "สะ" beginnen deformierten manchmal zu "ตะ" oder "กระ" , wie
สะพาน > ตะพาน
สะพาย > ตะพาย
สะเทือน > กระเทือน
สะท้อน > กระท้อน

1.5.Alte Wörter die bereits ein สระ ะ hatten bekammen mit der Zeit ein " " eingeschoben, wie
ชะง่อน > ชระง่อน
ชะมด > ชระมด
ชะลอ > ชระลอ
สะคราญ >สระคราญ
สะท้อน > สระท้อน

1.6. Wörter aus Pali-Sanskrit deren Endsilbe mit "อะ" ausgesprochen wird, bekommen das ประวิสรรชนีย์, wie ลักษณะ สัจจะ มรณะ สรณะ อิสระ วุฒิภาวะ ธุระ พละ ศิลปะ สาธารณะ อาชีวะ วุฒิภาวะ ธุระ พละ ศิลปะ สาธารณะ อาชีวะ กาลเทศะ
1.7.Bei Klusterwörter, wird vor dem Folgebuchstaben (nach ก) ein "อะ" eingeschoben wenn dieses Wort wie "กระ" ausgesprochen wird, wie
กลับ > กระลับ
กลอก > กระลอก
กลาย > กระลาย
กลบ > กระลบ
เกลือก > กระเลือก
กวัด > กระวัด

1.8. Wörter östlicher Sprachen (ausser Pali und Sanskrit) und dort of ein "อะ" enthalten ist,müssen mit "อะ" geschreiben werden, wie
Javanesisch: มะเดหวี ระตู บุหงาปะหงัน มะตี มอระกู่ ระเด่น มะงุมมะงาหรา ปะตาปา ปะสันตา ฯลฯ
Malaisch: กระดังงา มะเร็ง อุบะ เจียระไน จำปาดะ ตะเบ๊ะ อังกะลุง สะตุ รำมะนา พะไล ระยำ กะปะ กระ (เต่า)
Burmesisch: มังระ อังวะ ฯลฯ
Kymer: ระเบียบ ระงับ ระบบ ระมาด ระแนง ฯลฯ
Japanisch: ซากุระ
Chinesisch: บะหมี่ พะโล้ ตะหลิว ตือบะ ฯลฯ
Arabisch: กระบะ กระดาษ ฯลฯ
Tamil: กุระอ่าน (ชื่อคัมภีร์) ตะกั่ว กระสาย กำมะหยี่ กะไหล่ ปะวะหล่ำ
Persisch: ละมาด กะลาสี ect.
1.9.Westliche Wörter mit Silben die ein อะ enthalten, werden mit einem ประวิสรรชนีย์ abgebildet, wie
Englisch: อะตอม อะเธนส์ ฯลฯ
Portugisisch: กะจับปิ้ง กะละแม กะละมัง
กัมปะโด (นายหน้าซื้อขาย) ฯลฯ
Französisch: กะปิตัน ฯลฯ
1.10.Wörter deren Ursprung unbekannt ist, werden mit ประวิสรรชนีย์ geschrieben, wie พะนอ คะนึง พะงา พะเนียง กะหรี่ สะระแหน่ สะอาง พะทำมะรง ละอาย ละโมบ ฯลฯ

2.Wörter die nicht mit ประวิสรรชนีย์ geschrieben werden müssen:
2.1. Wörter bei dennen das "อะ" nicht voll ausgesprochen wird, werden nicht mit ประวิสรรชนีย์ geschrieben, wie พยาน, ชนิด, ชนวน, ทวาย, อร่อย, ขโมย, ขจัด, ฉบับ, สบาย, พยุง, ชม้อย ect.
2.2. Wörter mit Anfangskonsonanten (innerhalb des Klusters) sind ohne ประวิสรรชนีย์ wie กนก ขนม ขนาด ขนุน จรวด ฉลาด ผวา ถลา สลัด สนาม สมาน ect.2.3.Wörter aus Pali-Sanskrit, gesprochen mit "อะ" in der Endsilbe kriegen kein ประวิสรรชนีย์, wie กรณี กวี คณิตศาสตร์ คหบดี คมนาคม นวรัตน์ สรณคมณ์ อรหันต์
2.4. Zusammengesetze Wörter mit "อะ"im End-Wort kriegen kein ประวิสรรชนีย์, wie ธุรการ ธุรกิจ พลการ พลศึกษา สารคดี สาธารณสุข ศิลปศึกษา อาชีวศึกษา อิสรภาพ ฯลฯ
2.5. Alte Wörter die über die Zeit ein "" eingeschoben bekommen haben werden nicht mit mit ประวิสรรชนีย์ geschrieben, wie
จมูก - จรมูก
จวัก - จรวัก
ตลบ - ตรลบ
ตลอด - ตรลอด
สนาน - สรนาน
สนุก - สรนุก
ฯลฯ

2.6.Original Thai Wörter die von anderen Thai Worten abgeleitet wurden bekommen kein ประวิสรรชนีย์, wie ทนาย - ท่านนาย แทนนาย
ธ - ท่าน เธอ ไท้
ณ - ใน ณ ที่นี้
พนักงาน - ผู้นักงาน พ่อนักงาน
พนาย - พ่อนาย
ฯพณฯ - พ่อเหนือหัวเจ้าท่าน พณท่าน พณหัวเจ้าท่าน

2.7.Thai Worte denen das "" in ein "มล" transferiert wurde kriegen kein ประวิสรรชนีย์, wie
ลน - มลน
ลาน - มลาน
ลัก - มลัก
2.8. Lehnwörteraus anderen Sprachen werden im Thai, deren Anfangssilbe mit อะ ausgesprochen wird, kriegen kein ประวิสรรชนีย์, wie
Kymer: กบาล ถนน พนม ผกา ฯลฯ
Malyisch: เช่น สังขยา สลัด สลาตัน สลัก ฯลฯ
Persisch: สักหลาด องุ่น กลาโหม สรั่ง ฯลฯ
Tamil: อินทผลัม พนัส มนัส ฯลฯ
Portugisisch: สบู่ ฯลฯ
Englisch สลุต สตู แสตมป์ ฯลฯ
Arabisch: อิสลาม สุลต่าน มรสุม มัสยิด ฯลฯ3.) Wörter die oft falsch geschrieben werden:
3.1) Wörter mit ประวิสรรชนีย์
ก กะลาสี กระบี่
ข ขะมุกขะมอม ขะมักเขม้น
ค คะนึง คะนอง คะเน คะมำ
จ จระเข้ จาระบี จะละเม็ด
ฉ ฉะนี้ ฉะนั้น ฉะอ้อน
ช ชะงัก ชะง่อน ชะโงก ชะนี ชะมด ชะตา
ต ตะพาน ตะพาย ตะโพก ตะโพน ตะเภา
ท ทะนง ทะนุถนอม ทะเบียน ทะมัดทะแมง ทะลัก ทะเล ทะเลาะ ทะวาย (มะม่วง)
ป ปะการัง ปะรำ ประหลาด ประนีประนอม
ผ ผะแดง (คับคั่ง) ผะดา (ค้ำชู) ผะออบ(โรคนกเขา) ผสม ผอบ
พ พะนอ พะวง พะวักพะวน พะว้าพะวัง
ม มะรืน มะลิ มะนิลา มะหะหมัด และชื่อผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วย "มะ" ทุกคำ
ล ละคร ละม่อม ละม้าย ละมุด ละมุน ละเมอ ละเมาะ ละเมิด ละโมบ ละไม ละออง ละลาย ละเอียด
ส สะกด สะกิด สะดม(ขโมย) สะดวก สะดึง สะบ้า สะพาน สะพาย สะเพร่า สะใภ้ สะระแหน่ สะอาง สะอาด สะอิดสะเอียน สะอึก สะอื้น
อ อะลุ้มอล่วย อะไหล่


3.2) Wörter ohne ประวิสรรชนีย์
ก กบาล กบี่(ลิง) กบฏ
ข ขบวน ขมุกขมัว
ค คทา คดี
ฉ ฉบัง ฉบับ เฉพาะ
ช ชนวน ชนะ ชนิด เชลย ชโลม
ต ตละ ตลบตะแลง
ท ทกล้า ทแกล้ว ทนาย ทบวง ทแยง ทลาย ทวาย
ป ปณต ปฏิทิน ปฐม
ผ ผจญ เผด็จ เผชิญ ผดุง
พ พนัน พม่า พยักเพยิด พยับ พยาน พยุง
ม มลาย มลายู
ล ลออ
ส สกัด สกา สดมภ์(เสา, หลัก) สดับ สตู สบง สบาย สบู่ สไบ สปริง เสบียง เสบย โสร่ง
อ อเนก อเนจอนาถ อลักเอลื่อ เอร็ดอร่อย


Liest das überhaupt einer? :roll:

Quelle:

http://deputynaiamphur.blogspot.com/200 ... st_17.html
Zuletzt geändert von Schnorchel am 12.05.2010, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
"Ich schlage vor, wir konjugieren Verben!"
--------------------------
"Thai-Friends" http://thaifriends-worldwide.blogspot.com/
Benutzeravatar
Schnorchel
Diamond-Member
 
Beiträge: 876
Registriert: 20.06.2009, 20:00
Wohnort: Bangkok

Re: Die Prinzipien zur Benutzung des Vokales (สร

Beitragvon Schnorchel » 12.05.2010, 10:56

Schnorchel hat geschrieben:[/size]2.8. Ausländische Wörter im Thai, deren Endsilben mit อะ ausgesprochen werden kriegen kein ประวิสรรชนีย์, wie
Kymer: กบาล ถนน พนม ผกา ฯลฯ


Eine Frage:
Der Originaltext:
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ที่พยางค์หน้าออกเสียง อะ ไม่ประวิสรรชนีย์

Hier tue ich mich schwer, das zu übersetzen...
ถนน wird doch" ta-non "ausgesprochen. HAbe ich da was falsch uebersetzt oder bezieht sich das jetzt nur auf die 2.Silbe ta-non ??
"Ich schlage vor, wir konjugieren Verben!"
--------------------------
"Thai-Friends" http://thaifriends-worldwide.blogspot.com/
Benutzeravatar
Schnorchel
Diamond-Member
 
Beiträge: 876
Registriert: 20.06.2009, 20:00
Wohnort: Bangkok

Beitragvon Schnorchel » 12.05.2010, 11:03

Schon erledigt, habs jetzt allein rausgefunden und bereits geändert! :D
"Ich schlage vor, wir konjugieren Verben!"
--------------------------
"Thai-Friends" http://thaifriends-worldwide.blogspot.com/
Benutzeravatar
Schnorchel
Diamond-Member
 
Beiträge: 876
Registriert: 20.06.2009, 20:00
Wohnort: Bangkok


Zurück zu การอธิบายคำ - Detail-Erklärungen

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

cron